بازخواست مجلس از وزیر ارشاد پس از پایان نمایشگاه کتاب/ اقدامات وزارت ارشاد به 2 قطبی کردن جامعه از لحا