امکانات و تجهیزات مدارس استثنایی کشور به روز می شود