هفتمین جایزه مستندهای «تی آر تی» برندگانش را شناخت