مسابقه مدیران فرهنگی برای دلجویی از ضد انقلاب/ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻳﺖ ﺍلله ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ/