نتایج جشنواره شیخ بهایی رضایت بخش بود/دستاوردهای جدید مطرح شد