352 هزار هکتار جنگل و جنگل کاری در استان سمنان وجود دارد