گروهک تروریستی منافقین از بارزترین مصادیق کنترل ذهن فرقه ای است