دبیرکل خیرین سلامت از انتقال سل به چند پرستار بیمارستان دانشوری خبر داد