بازار مسکن بهارستان رونق می گیرد/ افزایشی در اجاره بها نداریم