74 امدادگر در مانور اسکان اضطراری دهلران شرکت کردند