انریکه: بارسا اشتباهات زیادی مرتکب شد، ولی باید به آن افتخار کرد