مواجهه انفعالی با واردات اندیشه سبک زندگی را فلج می‌کند