عضو کمیسیون بودجه: دولت اگر اراده کند، مصوبه حذف یارانه ثروتمندان محقق می‌شود