تغییر مدیران فرآیندی عادی، طبیعی و علمی است/ باهم آمدیم و باهم می رویم