خبربرگزيده/ تعدادي از نشريات لرستان خواستار رسيدگي به نحوه تقسيم آگهي هاي دولتي شدند