برگزاري رزمايش نظامي مشترک جمهوري آذربايجان و ترکيه