صبری که به ثمر نشست/ دیدار مادر و فرزند پس از ۳۴ سال