توقف اعزام تروریست به خاورمیانه مستلزم عزم جهانی است