عیادت روحانی از رییس سازمان انرژی اتمی در بیمارستان