تجلیل از حافظان برتر خانواده نیروی انتظامی گلپایگان