سردار فضلی: شهید قهاری ضد انقلاب را در تنگنا قرار داده بود