تکمیل سد هرات حيات رابه خاتم برمی گرداند/اوج محروميت در ۵ شهرستان