خراسان شمالی در جذب بیسوادان رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داد