سنندج میزبان همایش هویت سینمای کردی/ ۴ فیلم روی پرده می روند