تغییرات تاکتیکی دولت در آستانه انتخابات / کمیته تغییر در پاستور چه می‌کند؟