تاریخ زنجان در غربت نجابت خاک خورده باقی مانده است