عدم حضور طالبیان در کاپ یک جهانی/مجللی از لهستان راهی مسابقات می‌شود