صالحي: عمر دوباره گرفتم/ معجزه‌وار از اين اتفاق عبور کردم