باتری کوچکی که می تواند چیپ های کوچک را از منبع تغذیه خارجی بی نیاز کند