سنندج میزبان همایش هویت سینمای کردی/چهار فیلم روی پرده می روند