در آستانه یک ماهگی طرح تحول دهان و دندان، کاهش پرداختی از جیب مهمترین هدف از این برنامه است