طراحی ۳ مدل قرارداد کار نهایی شد/ ابطال قراردادهای صوری کلید خورد