وزیر خارجه عربستان: در کمپ دیوید دخالت های ایران را مورد بحث قرار خواهیم داد / برای مقابله با تهران با