پیوند فرهنگ مهدوی با جامعه از اهداف مطالعات راهبردی - تمدنی است