بازار سرمایه جایگاه مناسبی برای تجلی اقتصاد کشور است