معاون سازمان رفاه شهرداری تهران: هفت هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد