پروژه رینگ آبی استان تهران تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد