برگزاری جلسه کمیته های سه گانه اجلاس استانهای مرزی ایران و ترکیه