برگزاری نمایشگاه کتاب مانند یک مسکّن موقت عمل می‌کند