بودجه ارشاد تنها به مطربان اختصاص دارد/ ذره‌ای از آن در راه خدا استفاده نمی‌شود