وزیر ارشاد: به این دلیل از فیس بوک استفاده می کنم که...