فرانسه طرحی درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه کرد