دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهی کار آفرین و نسل سوم است