استاندار: تامین آب شرب مردم، مهمترین نیاز استان یزد است