بروجردی: کمک به مردم مظلوم یمن وظیفه انسانی همه کشورها است