خام فروشی معادن ظلم به صنایع است/برای خارجیها شغل ايجاد كرده ايم