در تحقیقات دیابت از سلولهای افراد مبتلا به دیابت استفاده می شود