آموزش و پرورش: هنوز شهریه هیچ مدرسه غیردولتی اعلام نشده است