شوراها محور سرمایه اجتماعی در سال همدلی و هم زبانی