چرا اقدامات اقتصادی دولت خروجی مناسب ندارند/نگاهها کوتاه مدت است